Free songs
TRUCA'NS + 34 93 889 30 00 INICI ÀREA DE CLIENTS Aqui
Data d’última actualització: 2 de juny de 2023.

1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://montronill.com/ (en endavant, la “Pàgina Web”).

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat INDUSTRIAS CÁRNICAS MONTRONILL, S.A.U. (en endavant, “MONTRONILL”) amb domicili al Carrer Cantonigros, 10-12, Polígon Industrial les Casasses (08500) Vic, NIF A08626954 i correu electrònic info@montronill.com. Les dades d’inscripció al Registre Mercantil de Barcelona són: volum 40559, foli 149, full B 25164, inscripció 42.
MONTRONILL es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

3. DADES PERSONALS

MONTRONILL recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.
L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

4. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran pel responsable del tractament per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:
 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb MONTRONILL amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients, distribuïdors o proveïdors.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com l’emissió i el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de MONTRONILL, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures pre-contractuals sol·licitades, la intenció de l’interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l’execució del contracte, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:
 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb MONTRONILL amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients, distribuïdors o proveïdors.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de MONTRONILL, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder aplicar les mesures precontractuals sol·licitades i per poder subscriure i executar el contracte entre MONTRONILL i els seus clients i/o proveïdors, potencials o existents.
Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:
 • Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió de les factures.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades. El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè MONTRONILL pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.
Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim del responsable del tractament, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:
 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora. L’interès legítim del responsable del tractament es troba reconegut per la normativa aplicable.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa. L’interès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament de mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

6. DESTINATARIS

MONTRONILL no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal o tercers contractats.

7. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures pre-contractuals sol·licitades, la intenció de l’interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l’execució del contracte, les dades personals es conservaran fins a la finalització de l’esmentada intenció.
Si la base jurídica del tractament de les dades personals és l’interès legítim de l’empresa, les dades personals es conservaran fins a la finalització del mateix.
En tot cas les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats al responsable del tractament segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

8. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal al Carrer Cantonigros, 10-12, Polígon Industrial les Casasses (08500) Vic, o bé al correu electrònic info@montronill.com.
En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, MONTRONILL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de MONTRONILL, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Cookies

Cal sol·licitar consentiment per a la instal·lació de cookies (no tècniques) a la navegació per Internet. Una manera de sol·licitar aquest consentiment seria en el moment que un usuari visita per primera vegada la pàgina web, on se li aparegui un banner i un panell de configurador de cookies, oferint-se la informació per capes.

Primera capa

Cal informar que s’estan utilitzant cookies amb un text en un banner de la pàgina web, com el model següent:
Utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitats [indicar les finalitats que corresponguin, com per exemple, analítiques i per mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències a partir dels teus hàbits de navegació i el teu perfil]. Pots configurar o rebutjar les cookies fent clic a “Configuració de cookies”.
També pots acceptar totes les galetes prement “Acceptar” i rebutjar totes les galetes prement “Rebutjar”. Per a més informació pot visitar la nostra Política de cookies.
A la paraula “Política de cookies”, cal incorporar un hipervincle que redirigeixi a la política de cookies de l’empresa.
Les expressions “Acceptar”, “Rebutjar” i “Configuració de cookies” poden ser els botons corresponents o bé incorporar-se a continuació d’aquest text.
El botó “Acceptar” activarà totes les cookies, un cop l’usuari el premi expressament. El botó de “Rebutjar” no activarà cap de les cookies, un cop l’usuari el premi expressament. Si l’usuari no els ha polsat i continua navegant, vol dir que no ha autoritzat l’ús de les cookies que no són tècniques i, per tant, no s’haurien d’activar.
El botó de “Configuració de cookies” ha de mostrar, d’una banda, les cookies tècniques que permeten prestar el servei sol·licitat per l’usuari, activades en qualsevol cas atès que no requereixen el consentiment de l’usuari; i, per altra banda, la resta de cookies desmarcades i desactivades en qualsevol cas, atès que requereixen el consentiment de l’usuari, i explicant de forma breu i clara quines són les seves finalitats. Cal incorporar, a més, un botó de ”Acceptar totes” i un botó de “Rebutjar totes”.
El botó d’acceptar totes les cookies pot permetre activar totes les cookies, un cop l’usuari el premi expressament. El botó de rebutjar totes les cookies ha de permetre mantenir-les desactivades, un cop l’usuari el premi expressament. A més, a continuació d’aquests botons ha d’aparèixer el text següent: “Un cop clicat “Guardar configuració”, es guardarà la selecció de cookies que hagi realitzat. Si no ha seleccionat cap opció, clicar “Guardar configuració” equivaldrà a rebutjar totes les cookies.”.
L’expressió “Guardar configuració” pot ser el botó corresponent o bé incorporar-se a continuació d’aquest text.
Un cop l’usuari hagi acceptat o rebutjat les cookies segons els botons anteriors, necessàriament a continuació haurà de poder prémer el botó “Guardar configuració” perquè procedeixin a activar-se o no les cookies que no siguin tècniques, segons la preferència que hagi manifestat l’usuari. Si l’usuari no accepta ni rebutja les cookies expressament i prem directament “Guardar configuració” s’entendrà que no les ha acceptat expressament i, per tant, no s’haurien d’activar.

Segona capa

Cal informar de forma clara i sense tecnicismes de les finalitats, tipus de cookies i maneres de desactivar-les.
La política de cookies haurà de proporcionar-se als usuaris en un format accessible, per la qual cosa s’haurà d’incloure a la pàgina web com a pdf.
A l’apartat “última data de publicació”, cal indicar la data de publicació de la política de cookies. En cas d’actualitzar-se la política, també caldrà actualitzar aquesta data segons correspongui. A la secció “Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?” s’haurà de completar la taula de les cookies segons correspongui.
A l’apartat “Acceptació, rebuig i configuració de les cookies”, a la paraula “aquí” s’haurà d’incorporar un hipervincle que redirigeixi l’usuari al configurador de cookies.
A la secció “Contacte” cal indicar el correu electrònic de contacte de l’empresa que permeti informar l’usuari en cas de posar-se en contacte amb l’empresa en relació amb les cookies de la pàgina web.
Back to Top