Free songs
TRUCA'NS + 34 93 889 30 00 INICI ÀREA DE CLIENTS Aqui
Data d’última actualització: 2 de juny de 2023.

1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://montronill.com/ (en endavant, la “Pàgina Web”).

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat INDUSTRIAS CÁRNICAS MONTRONILL, S.A.U. (en endavant, “MONTRONILL”) amb domicili al Carrer Cantonigros, 10-12, Polígon Industrial les Casasses (08500) Vic, NIF A08626954 i correu electrònic info@montronill.com. Les dades d’inscripció al Registre Mercantil de Barcelona són: volum 40559, foli 149, full B 25164, inscripció 42.
MONTRONILL es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

3. DADES PERSONALS

MONTRONILL recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.
L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

4. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran pel responsable del tractament per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:
 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb MONTRONILL amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients, distribuïdors o proveïdors.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com l’emissió i el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de MONTRONILL, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures pre-contractuals sol·licitades, la intenció de l’interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l’execució del contracte, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:
 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb MONTRONILL amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients, distribuïdors o proveïdors.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de MONTRONILL, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder aplicar les mesures precontractuals sol·licitades i per poder subscriure i executar el contracte entre MONTRONILL i els seus clients i/o proveïdors, potencials o existents.
Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:
 • Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió de les factures.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades. El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè MONTRONILL pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.
Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim del responsable del tractament, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:
 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora. L’interès legítim del responsable del tractament es troba reconegut per la normativa aplicable.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa. L’interès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament de mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

6. DESTINATARIS

MONTRONILL no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal o tercers contractats.

7. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures pre-contractuals sol·licitades, la intenció de l’interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l’execució del contracte, les dades personals es conservaran fins a la finalització de l’esmentada intenció.
Si la base jurídica del tractament de les dades personals és l’interès legítim de l’empresa, les dades personals es conservaran fins a la finalització del mateix.
En tot cas les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats al responsable del tractament segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

8. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal al Carrer Cantonigros, 10-12, Polígon Industrial les Casasses (08500) Vic, o bé al correu electrònic info@montronill.com.
En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, MONTRONILL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de MONTRONILL, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).
Back to Top